Bewonersplatform Weezenhof 

Het Bewonersplatform Weezenhof is ontstaan in 2005. Het is bedoeld als overlegorgaan tussen de gemeente en de wijkbewoners voor straatoverstijgende problemen. Eveneens zijn gemeente en politie vertegenwoordigd.

Gestreefd wordt naar een zo representatief mogelijke verdeling van de deelnemers over de gehele wijk. Momenteel doen 36 wijkbewoners aan het platform mee. Hun namen en emailadressen vindt u in de bijgevoegde lijst.
Onderwerpen die in het verleden aan de orde zijn geweest, zijn onder meer:

 • De verkeersveiligheid in de wijk (30 km zones) en rond de school.
 • De verlichting langs wandelpaden, hetgeen geresulteerd heeft in extra lantaarnpalen.
 • De geluidsoverlast van de A73. Overleg hierover heeft bijgedragen aan de vervroeging van het aanbrengen van ZOAB.
 • Deelname aan Dukenburg-brede werkgroepen over bouwlocaties in het kader van het gemeentelijke plan 'Hart voor Dukenburg'. Ook is de positie van de winkelcentra besproken, waarbij geijverd is voor behoud van de winkels in onze eigen wijk. Gelukkig met succes. Eveneens is gereageerd op de uitwerking van deze plannen in het nieuwe ontwerp-bestemmingsplan.
 • Wandelingen met de wethouder door de wijk, waarbij probleemsituaties van dichtbij bekeken en besproken kunnen worden. Dit heeft geresulteerd in het wijkbeheerplan.
 • Het opzetten van Z-teams om zwerfvuil tegen te gaan (nu buurtrangers genoemd).
 • In overleg met de gemeente zijn plannen voor een multifunctionele sport- en spelplek geconcretiseerd.
 • Het platform was spreekbuis voor de wijk in de zaak van realisatie van 8 specialistische zorgwoningen aan de Stadbroekseweg
 • Nauwe betrokkenheid bij de plannen tot realisatie van een nieuw winkelcentrum annex zorgwoningen in de Weezenhof
 • Deelname aan het overleg met een projectgroep van het Waterschap Rivierenland over de omvormingsplannen voor de Hatertse en Overasseltse Vennen.
 • Tenslotte wordt steeds weer geprobeerd vaart te zetten achter de herplant van bomen, zodat de voor onze wijk zo kenmerkende laanstructuur behouden kan worden nadat veel iepen door ziekte gerooid moe(s)ten worden.

Kortom, het platform biedt een uitstekende mogelijkheid om in een vroeg stadium over allerlei gemeentelijke plannen te overleggen en wijkgebonden problemen bij de gemeente onder de aandacht te brengen.

Daarnaast is het wijkplatform met drie personen vertegenwoordigd in het platform "De Zevensprong" dat alle wijkplatforms van Dukenburg overkoepelt en met de gemeente overlegt over Dukenburg-brede problemen.

Nadat de eerste voorzitter van het platform, Wim van de Water, op 20 juli 2008 is overleden, bestaat het bestuur nu uit de volgende personen:

- Hella Hogenboom, Voorzitter
- Bernadet Renckens, Secretaris
- Jaap van der Bent, Penningmeester
- Carel van Nahuijs, Lid
- Vacature

Voor de volgende combinaties van straten bestaan nog vacatures voor deelnemers:

- 40e straten

- 50e straten

- 30e-31e straat

U kunt zich opgeven bij de voorzitter van het platform of via deze website

De vergaderdata voor 2022 zijn alsvolgt:

 • 21 februari
 • 27 juni
 • 19 september
 • 29 november

Plaats in principe altijd de Prins Clausschool. Aanvang 20.00 uur.

Documenten van het bewonersplatform vindt u onder de menukeuze "Documenten". U kunt ook op onderstaande links klikken.

UITGELICHT

Weezenhof Centraal biedt ruimte aan het Bewonersplatform Weezenhof voor het publiceren van informatie die met het platform zelf, of met zaken die het platform behandelt of heeft behandeld, te maken hebben.
Het Bewonersplatform kan van grote betekenis zijn als gesprekspartner van de gemeente en anderen en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de wijk, vooral wanneer het platform een zo groot mogelijk draagvlak heeft in de wijk. Weezenhof Centraal wil daar door het ter beschikking stellen van ruimte, graag een bijdrage aan leveren.
Weezenhof Centraal opereert echter onafhankelijk van het platform, en deelt ook niet noodzakelijkerwijs meningen van het platform.

Cookies maken het voor ons makkelijker u te bedienen met onze website. Dit zijn cookies die door onze site zelf worden gezet en alleen door de site zelf kunnen worden gelezen. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt voor functionaliteit van de site.
Door op Akkoord te klikken gaat u hiermee akkoord.